SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošni del

1.1. Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje ZAVOD CENTER NOVA, s sedežem Osojnikova cesta 3, Ptuj, (v nadaljevanju »Avtor«) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Avtor v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naročila se šteje, da je Naročnik prebral te pogoje ter, da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe nam mora Naročnik dostaviti čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, izvirni jezik, jezik v katerega se prevaja, ali je potrebna lektura, rok izdelave ter ostale podrobnosti. Bistveni pogoj za veljavnost naročila potrditev naročila preko e maila s sporočilom » Strinjamo se s splošnimi pogoji poslovanja ter potrjujemo vašo ponudbo« ali naročilnice poslane po pošti ali e mailu ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (ponavadi v obliki predračuna). V primeru, da storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da ni bila nikoli naročena. Seveda bomo tudi v takšnem primeru Vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. V takšnem primeru, ne glede na prejšnji dogodek, boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

1.4. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov izvirnika - torej na besedilu, za katerega želite prevod. V primeru neuspešne oz. nečitljive konverzije dokumenta v word tekstualno datoteko ali v primeru transkripcije dokumenta, se štetje znakov opravi po izvedenem prevodu. V tem primeru se štetje znakov upošteva v prevodu.


2. Obveznosti Avtorja in Naročnika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v določenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je Avtor dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Avtor ne daje jamstva za točnost podatkov na spletni strani www.fimaprevajanje.com, ki so informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevodi se naročnikom dostavljajo v enem izvodu, preko elektronske pošte, elektronskih transferjev ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Avtor prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pošte.

2.4. Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor bo Avtor to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Avtor obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije, oziroma, ki bo v skladu z zmožnostmi Avtorju dala na razpolago dodatno literaturo v jeziku, v katerega se tekst prevaja. V nasprotnem primeru bo Avtor uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. Avtor pri vseh prevodih, ki gredo v tisk oz. bodo objavljeni na spletu, priporoča jezikovno lekturo in korekturo. Za pritožbe na nelektorirane in nekorigirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, Avtor ne more prevzeti odgovornosti. Jezikovna lektura in korektura se lahko naroči dodatno pri Avtorju. 

Naročnik in Avtor se strinjata, da Avtor ne odgovarja za škodo, ki bi Naročniku nastala zaradi lahke malomarnosti. Avtor ne prevzema nikakršne odgovornosti za stalno razpoložljivost spletne strani in storitve SMS, predvsem ne za razpoložljivost mobilnih telefonskih omrežij, interneta, morebitnih terminalov za EC-kartice in za delovanje mobilnih končnih naprav in sistema Avtorja. Za tovrstno nedelovanje in nerazpoložljivost Avtor odgovarja, le če ju je povzročil zaradi hude malomarnosti ali namerno. 

2.7. V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.8. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico na podaljšan rok za pritožbe, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kvaliteto prevoda, ki ga opravimo na izrecno željo stranke v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

2.9. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma, vsi datumi in ure za roke dokončanja prevodov oziroma drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostavo prevoda ali izvedbo storitve in preklicati pogodbe. Avtor ni odgovoren v kakršnih koli okoliščinah za posledice kakršne koli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

2.10. Naročnik je dolžan besedilo, ki se bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje možno. Če urejanje tega formata ni možno, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.

3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Avtor, le-tega ne zavezujejo. Avtor si zadrži pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor, preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten tekst, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu celotnih besedil. V čas prevajanja niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.2. V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja, ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.3. Avtor lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Avtorju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.4. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju, Avtorja zavezujejo samo v primeru, kadar Avtor pisno potrdi takšne dogovore.

3.5. V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku, so brez vštetega DDV-ja in veljajo izključno ter samo za prevode. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta, lektura in podobno, se zaračunavajo posebej v skladu z odločitvijo Avtorja.

4.3. Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 1 standardna prevajalska stran. Ena standardna prevajalska stran ima 1.500 računalniško obračunanih znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri stalni popust.

4.5. Za večje količine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.

5. Plačilo

5.1. Naročnik je zavezan v osmih (8) dneh vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Avtorjev žiro račun. V primeru zamud pri plačilu bo Avtor obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naročnik sme prevedeni tekst uporabljati šele po tem, ko je bil zanj v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Avtor. Dokler račun ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega teksta last Avtorja. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku.

5.3. V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Avtor) se dinamika plačila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

5.6. Minimalno naročilo za en jezik je ena (1) prevajalska stran.

5.7. 10-odstotni pribitek zaračunavamo za gradivo, ki ni v elektronski obliki.

6. Preklic naročila

Naročnik lahko prekliče naročilo oziroma odstopi od pogodbe v roku 1 ure po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.

V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V primeru preklica naročila je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima Avtor pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

Prav tako ima Avtor pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če Naročnik postane insolventna ali plačilno nesposobna oseba, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 10 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

V primeru, da Naročnik posreduje napačne podatke, ponaredke ali izvaja druge aktivnosti, ki so nezakonite ima Avtor pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati celotno plačilo opravljenih storitev skladno s pogodbo. Odločitev o obračunu storitev v tem primeru je v izključni domeni Avtorja. 


7. Reklamacije


 Avtor upošteva le pisno obrazložene reklamacije, ki so posredovane v roku iz prejšnjega člena. Naročnik skupaj z izvajalcem določi dodatni rok za odpravo morebitnih napak. Po preteku tridnevnega (3) roka šteje storitev za opravljeno brez napak, in kasnejših reklamacij Avtor ne upošteva.

 8. Neznatna napaka

Neznatna napaka je napaka, ko so pri opravljeni storitvi uporabljene sopomenke, ki ne posegajo v jezikovno pravilnost opravljene storitve, Naročnik bi pa želel uporabo drugih sopomenk. Neznatna napaka ne more biti predmet reklamacije, lahko se pa stranki pogodbe dogovorita, da Avtor popravi besedilo skladno z navodilom Naročnika, vendar Naročnik nima pravice do znižanja plačila za opravljeno storitev.

9. Reševanje reklamacije

Naročnik je dolžan od Avtorja zahtevati odpravo napake, če opravljena storitev nima take napake, da bi bilo delo neuporabno za namene, dogovorjene v pogodbi, oziroma je storitev opravljena tako, da ni v nasprotju z izrecnimi posebnimi pogoji v pogodbi. Naročnik zahteva odpravo napake v dogovorjenem dodatnem roku. V nasprotnem primeru ima Naročnik pravico do največ 10-odstotno znižanega plačila za opravljeno storitev, razen če se stranki ne dogovorita drugače s posebnimi pogoji pogodbe. Če stranki ne dosežeta sporazuma tudi po odpravi napake in želi Naročnik uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe po odpravi napake, se upoštevajo določbe naslednjega člena. Naročnik lahko od pogodbe odstopi ne da bi prej zahteval odpravo napake le v primeru, če je opravljena storitev neuporabna za namene, dogovorjene v pogodbi, ali je opravljena v nasprotju z izrecnimi posebnimi pogoji v pogodbi. V tem primeru se upoštevajo določbe člena Reševanje sporov.

10. Avtorske pravice

Avtor ima avtorsko pravico na predmetu pogodbe in je predmet zaščite po avtorskem pravu. Naročnik ima pravico do uporabe prevoda ali drugega avtorskega dela zgolj v smislu uporabe za lastne potrebe. Naročniku ni dovoljeno prevoda ali druge avtorske stvaritve tržiti ali prenašati na katerokoli drugo pravno ali fizično osebo, brez izrecnega pisnega soglasja Avtorja. Vsa besedila na spletni strani Avtorja so last Avtorja. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila, razen izjem, ki jih določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem členu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

 

11.   Omejena odgovornost 

Avtor ni odgovoren za nobeno posredno ali neposredno škodo, ki nastane v posledici uporabe predmeta Naročnika ali tretjim osebam, če odgovornost izhaja kot rezultat nepravilne uporabe predmeta pogodbe.

Avtor ne odgovarja za škodo, ki bi Naročniku nastala kot posledica njenih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zlasti pa ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica nepravilnih in netočnih podatkov pri prevodih ali katerihkoli drugih dokumentov ali informacij, zagotovljenih s strani Naročnika, prepozne oddaje naročila ali kakršnekoli druge okoliščine na strani Naročnika. Avtor ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, ki bi ji nastali kot posledica omenjenih ravnanj Naročnika.

Avtor Naročniku odgovarja za škodo, ki je storjena naklepno. V drugih primerih krivde Avtor Naročniku ne odgovarja za nobeno obliko škode (neposredno ali posredno, izgubljen dobiček ali prihodke ali kakršnokoli drugo obliko premoženjske ali nepremoženjske škode).

Avtor v nobenem primeru ne odgovarja za plačilo nobeno škode iz naslova kaznovalne odškodnine kot dodatka h klasični ali drugi odškodnini ali kot samostojne škode.

12. Osebni podatki

Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogoji nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje skladno z veljavno zakonodajo.

V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi. 

13. Končne določbe

13.1. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče na Ptuju.

 

Ti splošni pogoji veljajo od  1.  3. 2019 do spremembe.

Avtor:

ZAVOD CENTER  NOVA, Zavod za razvoj, svetovanje in izobraževanje

Direktorica:           Petra MUNDA

Sedež:                 Osojnikova cesta 3 ,2250 Ptuj, Slovenija

Telefon:  00386 2 62 00 788 ali 00386 31 767 435

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran: www.fimaprevajanje.com

Matična številka:    6045952000

Davčna številka:           SI58607099